Пословник о раду Месне заједнице Др Иван Рибар

На овој страници можете прочитати Пословник о раду МЗ, или преузети на линку овде као документ Пословник о раду Месне заједнице Др Иван Рибар (ПДФ)

На основу члана 11. Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд и члана 17. Статута Месне заједнице, Савет Месне заједнице „ДР ИВАН РИБАР“  из Новог Београда, на седници одржаној 12.10.2015. године, донео је

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређују се начин рада и одлучивања Савета Месне заједнице „ДР ИВАН РИБАР“ (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

Седнице Савета су редовне и ванредне.Редовне седнице одржавају се најмање једном месечно, а по потреби и чешће.Ванредне седнице Савета одржавају се по потреби.

Члан 3.

Председник Месне заједнице (у даљем тексту: председник) стара се о правилној примени одредaба овог Пословника.

Члан 4.

Седницама савета могу присуствовати чланови Већа Градске општине Нови Београд и друга позвана  лица.

II  САЗИВАЊЕ  СЕДНИЦА  САВЕТА

Члан 5.

Седницу Савета сазива председник.Седницу Савета сазива председник по потреби, или кад то затраже најмање три члана Савета Месне заједнице.

Сазивање Савета објављује се најмање два дана пре одржавања седнице писменим путем, телефонским позивом или преко огласне табле Месне заједнице.

Члан 6.

Позив на седницу доставља  се свим члановима Савета.Позив садржи дневни ред, време и место одржавања седнице. Уз позив се, по потреби, доставља материјал за поједине тачке дневног реда.

Члан 7.

Седница Савета се може одржати и без прописаног сазивања и објављивања дневног реда, ако се ни један члан Савета не противи.

III  РАД  НА  СЕДНИЦИ

а) Права и дужности председника

Члан 8.

Председник отвара седницу, руководи њеним радом и стара се о одржавању реда, и у ту сврху чини следеће:

 • Утврђује и објављује да ли на седници постоји кворум за пуноважно одлучивање
 • Стара се да рад тече према утврђеном дневном реду и према одредбама овог Пословника
 • Даје реч члановима Савета и осталим учесницима у дискусији
 • Одобрава, у оправданим случајевима, напуштање седнице Савета
 • Изриче мере због нарушавања рада на седници
 • Потписује акта која доноси Савет

б) Права и дужности чланова Савета

Члан 9.

Члан Савета има право и дужност да присуствује и да активно учествује у раду седнице Савета.У случају спречаности да присуствује седници, члан Савета је дужан да унапред обавести председника.

Члан 10.

Члан Савета дужан је да савесно врши послове и задатке које му повере грађани и Савет Месне заједнице.

Сваки члан Савета има право да на седници подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Савета.

в) Ток рада на седници

Члан 11.

Савет ради у седницама.

По отварању седнице, председник утврђује да ли седници присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

У случају да седници не присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање, седница се одлаже и друга заказује са истим дневним редом, усмено.

Одсутни чланови се обавештавају о одложеној и поново заказаној седници Савета.

Члан 12.

После констатације председника да постоји кворум и да Савет може пуноважно одлучивати, чита се записник са претходне седнице, уколико није достављен члановима Савета уз позив за седницу.

Сваки члан Савета има право да стави примедбе на записник.

О основаности стављених примедби одлучује се одмах на седници. Стављене и усвојене примедбе уносе се у записник са седнице Савета.

Ако нема примедби на записник са предходне седнице, председник констатује да је записник прочитан и усвојен без примедби, што се уноси у записник са седнице.

Члан 13.

У наставку рада председник чита предлог дневног реда и позива чланове Савета да се о њему изјасне или да  изнесу своје предлоге за измене и допуне.Пошто је дневни ред утврђен, прелази се на рад према усвојеним тачкама дневног реда.

Члан 14.

На седници Савета може да се дискутује тек након што се добије реч од председника.Учесник у дискусији може да говори само о питањима која су на дневном реду.

Члан 15.

Ниједан члан Савета нити друго лице присутно на седници нема право да онога ко дискутује прекида у дискусији или на ма који начин утиче на слободно излагање.

Члан 16.

Лица која су по одредбама овог Пословника дужна да присуствују седници, могу на седници износити своја мишљења и давати објашњења у вези са дневним редом седнице.

Члан 17.

Савет може у  оправданим случајевима одлучити да се трајање дискусије ограничи на пет минута.

Сваки предлог који се даје у дискусији мора се образложити.

После излагања известиоца или подносиоца извештаја, председник даје реч дискутантима по реду пријаве.

Члан 18.

Дискусија, по правилу, траје док сви пријављени дискутанти не заврше са својим излагањем.

IV  КВОРУМ, ОДЛУЧИВАЊЕ И ГЛАСАЊЕ

Члан 19.

Савет одлучује већином гласова на седници на којој присуствује већина од укупног броја чланова Савета, осим у случајевима предвиђеним Статутом.

Члан 20.

Савет, по правилу, одлучује јавним гласањем.

Изузетно, тајно гласање се врши у случајевима утврђеним законом и Статутом Месне заједнице, или ако то одлучи Савет.

V   ОДЛАГАЊЕ  И  ПРЕКИД  СЕДНИЦЕ

Члан 21.

Седница Савета се прекида:

Кад у току седнице број присутних чланова Савета, услед напуштања седнице, буде недовољан за пуноважно одлучивање• Кад због дужег трајања седнице она не може да се заврши у планирано време• Кад дође до тежег нарушавања рада на седници, а председавајући није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице

Члан 22.

Седницу Савета прекида председник.Прекинута седница наставља се најкасније у року од три дана по прекиду седнице.Наставак седнице заказује председник.

VI   ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 23.

За повреду прописаног реда на седници Савета присутнима се може изрећи:

 • Опомена за нарушавање реда
 • Одузимање речи
 • Удаљење са седнице

Члан 24.

Опомена ће се изрећи присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава прописани ред.Опомену изриче председник.

Одузимање речи изрећи ће се присутном лицу на седници, која, и после опомене, нарушава прописани ред.

Одузимање речи изриче председник.

Удаљење са седнице Савета изриче се присутном лицу које, и после одузимања речи, нарушава прописани рад, или које на други начин грубо омета и спречава рад на седници.Удаљење са седнице изриче Савет на предлог председника.

Члан 25.

Лица према коме је изречена мера удаљења са седнице дужно је да одмах напусти просторију у којој се седница одржава.

Уколико то не учини, председник ће прекинути седницу и наставити је тек када изречена мера буде извршена.

Члан 26.

Све изречене мере, због нарушавања дневног реда на седници Савета, уносе се у записник седнице.

VII   ЗАПИСНИК

Члан 27.

О раду сваке седнице Савета води се записник који треба да садржи:

 • Редни број седнице
 • Место и датум одржавања седнице
 • Име председника и записничара
 • Број присутних чланова Савета
 • Имена одсутних са констатацијом да ли је изостанак оправдан или не
 • Имена других лица који присуствују седници Савета
 • Констатација председника о  постојању кворума
 • Предложени и усвојени дневни ред седнице
 • Имена дискутаната и битна садржина њихове дискусије
 • Закључке (одлуке) по појединим тачкама дневног реда
 • Потпис председника и записничара

Записник се води у писаном и електронском облику.

Уз сваки записник у писаном облику обавезно се прилаже и ЦД или ДВД са аудио записом са одржане седнице Савета Месне заједнице.

На предлог члана Савета или позваног учесника који присуствује седници Савет може донети одлуку о суспендовању вођења записника у електронском облику, односно у форми аудио записа.

О предлогу се изјашњава Савет који одлучује већином гласова на седници на којој присуствује већина од укупног броја чланова Савета.

Сваки писани извештај, анализа, општи акт и др. морају се у једном примерку приложити уз записник.

VIII ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Сва акта која доноси Савет потписује председник.

Члан 29.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Месне заједнице.

 

П Р Е Д С Е Д Н И К М Е С Н Е  З А Ј Е Д Н И Ц Е

___________________