Статут Месне заједнице Др Иван Рибар

Напомена: Статут можете прочитати на овој страници или га преузети као документ на линку овде – Статут Месне заједнице Др Иван Риба (ПДФ)

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14)  и члана 15. Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд – пречишћен текст („Службени лист града Београда“, број 1/13, број 29/13, број 49/13, број 10/15, број 25/15 и број 38/15) и члана 6. Одлуке о оснивању Месне заједнице „Др Иван Рибар“ на територији Градске општине Нови Београд (Сл. лист града Београда бр. 25/15 и 38/15), Савет месне заједнице „ДР ИВАН РИБАР“ донео је дана 12.10.2015. године На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14)  и члана 15. Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд – пречишћен текст („Службени лист града Београда“, број 1/13, број 29/13, број 49/13, број 10/15, број 25/15 и број 38/15) и члана 6. Одлуке о оснивању Месне заједнице „Др Иван Рибар“ на територији Градске општине Нови Београд (Сл. лист града Београда бр. 25/15 и 38/15), Савет месне заједнице „ДР ИВАН РИБАР“ донео је дана 12.10.2015. године

СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ДР ИВАН РИБАР“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Месне заједнице „ДР ИВАН РИБАР“ (у даљем тексту: Статут) утврђују се: подручје Месне заједнице, послови које врши и финансирање послова које врши Месна заједница, поступак избора, организација и рад органа Месне заједнице, начин одлучивања у Месној заједници и друга питања од значаја за рад Месне заједнице „ДР ИВАН РИБАР“.

Члан 2.

Образовање, спајање, припајање, подела или укидање месних заједница на територији Градске општине Нови Београд регулисани су Одлуком о Месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд.

Члан 3.

Месна заједница „ДР ИВАН РИБАР“ (у даљем тексту: Месна заједница) је заједница грађана по месту пребивалишта на овим Статутом одређеном подручју Градске општине Нови Београд која представља територијалну и функционалну целину. Месна заједница пружа могућности непосредног договарања и одлучивања грађана ради задовољавања њихових потреба и интереса.

Члан 4.

Подручје Месне заједнице је: Граница почиње од општинских граница Нови Београд – Сурчин, до средине реке Саве, па наставља средином реке Саве до улице Др Ивана Рибара, па наставља парном страном улице Др Ивана Рибара до раскрснице ове улице и улице Виноградске, па наставља парном и непарном страном улице Виноградске до општинских граница Нови Београд – Сурчин.

Члан 5.

Седиште Месне заједнице је у Новом Београду, у  ул. Милеве Марић Ајнштајн бр. 28.

Члан 6.

Месна заједница има својство правног лица. Месна заједница има печат округлог облика са текстом исписаним ћириличним писмом по ободу Република Србија – Град Београд – Градска општина Нови Београд – Месна заједница „ДР ИВАН РИБАР“. Месна заједница има штамбиљ: Република Србија – Град Београд – ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД –  Месна заједница „ДР ИВАН РИБАР“ – Бр. ………  ___________20…….. год. – НОВИ БЕОГРАД. Месна заједница има право коришћења на стварима у јавној својини Града, у складу са законом и прописом, односно другим актом Града.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.

Месна заједница, у складу са Статутом градске општине и Одлуком о месним заједницама Градске општине Нови Београд, разматра питања која се односе на стварање бољих услова живота у Месној заједници, а нарочито на:

 • Бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним потребама
 • Заштиту и унапређење животне средине
 • Уређење и одржавање насеља и зелених површина
 • Стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга  – Снабдевање и заштиту потрошача
 • Распоред пословног простора и утврђивање радног времена  – Развој пољопривреде
 • Одржавање културних и спортских манифестација, као и активности везане за одмор и рекреацију старих лица
 • Сарадњу са скупштинама станара зграда у циљу унапређења услова              становања
 • Одржавање стамбених зграда
 • Комуналну зоохигијену
 • Организовање противпожарне заштите- Организацијa у извршавању конкретних мера за спречавање и отклањање последица елементарних непогода- Друга питања од значаја за грађане са свог подручја

У вршењу послова из става 1. овог члана, Месна заједница:

 • Упућује иницијативе надлежним органима Градске општине и Града за уређивање одређених питања и измену прописа и других аката из надлежности Градске општине, односно Града
 • Остварује сарадњу са другим месним заједницама, установама и јавним предузећима које је основао Град, односно Градска општина, органима Градске општине, невладиним и другим организацијама- Организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника
 • Обавештава грађане Месне заједнице о активностима које предузима
 • Учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању               грађанских иницијатива
 • Учествује у пословима спровођења избора
 • Обезбеђује услове за остваривање функције општинских и градских одборника са подручја Месне заједнице
 • Обезбеђује услове за активност друштвених организација и удружења               грађана
 • Обезбеђује услове за одржавање састанака и јавних скупова политичких              странака на територији Месне заједнице
 • Организује рад органа Месне заједнице
 • Стара се о правилној употреби, исправности и чувању средстава за рад и инвентара Месне заједнице
 • Обавља послове из области финансија
 • Учествује у доношењу и реализацији финансијског плана Месне заједнице-  Уређује организацију и рад мировних већа
 • Обавља одређене послове из надлежности Градске управе, односно управе Градске општине, у вези остваривања права грађана, који се могу               организовати у Месним заједницама
 • Врши и друге послове, у складу са статутом Градске општине и актима  Месне заједнице

У вршењу својих послова, Месна заједница је дужна да уважава интерес грађана Градске општине, односно Града у целини.

III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 8.

Средства за рад Месне заједнице обезбеђују се из:

 1. Средстава утврђених Одлуком о буџету Градске општине, укључујући и самодопринос
 2. Донација
 3. Прихода које Месна заједница оствари својом активношћу
 4. Средстава по основу предузетништва у организацији Месне заједнице
 5. Средстава од продаје огласног простора на веб сајту и друштвеним мрежама Месне заједнице, као и другим маркетиншко – пропагандним активностима у складу са законом

О располагању средствима Месне заједнице одлучује Савет Месне заједнице доношењем финансијског плана о утрошку средстава за текућу годину, на који сагласносност даје Веће градске општине, осим за сталне трошкове и редовно текуће одржавање Месне заједнице.

Ради прибављања и располагања средствима Савет Месне заједнице може оформити своја помоћна тела.

Члан 9.

Средства наведена у члану 8. став 1 користе се за обављање послова Месне заједнице наведених у члану 7. овог Статута, као и за материјалне трошкове и за редовно текуће и инвестиционо одржавање Месне заједнице.

Члан 10.

Финансијско пословање Месне заједнице обавља се преко текућег рачуна Месне заједнице који збирно води управа Градске општине Нови Београд.

Наредбодавац за коришћење средстава из члана 8. овог Статута је председник Градске општине Нови Београд.

Средства која остану на рачуну Месне заједнице по усвајању завршног рачуна не могу се користити без сачињеног програма на који је дата сагласност Већа градске општине.

Члан 11.

Стручне, техничке, административне и финансијске послове за потребе Месне заједнице обавља управа Градске општине Нови Београд. Послови, задаци и број извршилаца који обављају послове за Месну заједницу утврђују се Правилником о систематизацији радних места управе Градске општине Нови Београд.

IV  ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 12.

Радом и пословима Месне заједнице из члана 7. овог Статута управља Савет Месне заједнице (у даљем тексту: Савет).

Члан 13.

Савет броји 9 (девет) чланова.  Савет се бира на мандатни период од 4 године. Чланови Савета су пунолетни, пословно способни грађани који имају пребивалиште или боравиште на територији Месне заједнице. Савет за свој рад одговара Скупштини градске општине и Већу градске општине.

Члан 14.

Даном избора нових чланова Савета Месне заједнице престаје мандат чланова претходног Савета Месне заједнице. У случају да избори за Савет Месне заједнице не буду спроведени, постојећи Савет наставља рад до избора новог Савета.

Члан 15.

Конститутивна седница Савета треба да се одржи у року од 30 дана од дана избора новог Савета. Конститутивну седницу Савета заказује председник у претходном мандату.

Уколико се конститутивна седница не закаже на начин предвиђен у ст. 2 овог члана, заказаће је најстарији члан новоизабраног Савета.

Члан 16.

Савет бира председника Месне заједнице (у даљем тексту: председник), између својих чланова, већином гласова од укупног броја чланова, јавним гласањем, ако Савет не одлучи да гласање буде тајно.

Конститутивном седницом Савета до избора председника председава најстарији присутни члан новоизабраног Савета.

Члан 17.

Савет Месне заједнице:

 • Доноси Статут Месне заједнице
 • Усваја финансијски план и завршни рачун Месне заједнице
 • Стара се о раализацији пројекта по Одлуци о самодоприносу
 • Стара се о извршавању послова које му повери Скупштина општине
 • Стара се о извршењу одлука и закључака збора грађана
 • Стара се о задовољавању одређених потреба од заједничког интереса за све грађане Месне заједнице
 • Доноси Пословник Савета Месне заједнице
 • Доноси план рада Месне заједнице
 • Врши и друге послове утврђене Законом, Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне заједнице.

Члан 18.

Председник Месне заједнице:

 • Представља и заступа Месну заједницу и Савет
 • Организује рад Савета
 • Сазива и председава седницама Савета
 • Припрема, у сарадњи са стручном службом општине, предлоге аката које разматра и усваја Савет- Стара се о извршењу одлука Савета
 • Врши и друге послове у складу са Законом, Статутом града Београда, Статутом Градске општине Нови Београд и овим Статутом.

Ако Савет утврди да председник Месне заједнице не извршава своје обавезе предвиђене у првом и другом ставу овог члана, може га разрешити и изабрати новог по поступку предвиђеном у члану 18. Статута.

Члан 19.

Седницу Савета сазива председник по потреби, или кад то затраже најмање три члана Савета Месне заједнице.

Члан 20.

У случају одсутности или спречености председника, њега, у свим његовим правима и обавезама, замењује члан Савета кога Савет изабере и овласти већином гласова.

Члан 21.

Савет одлучује већином гласова на седници на којој присуствује већина од укупног броја чланова Савета, осим у случајевима предвиђеним овим Статутом.

Члан 22.

Чланови Савета одговарају за законитост донетих одлука. За штету коју намерно или из крајње непажње проузрокују чланови Савета одговарају солидарно. Члан Савета не сноси одговорност ако своје мишљење издвоји у записник.

Члан 23.

Савет може да образује комисије и друга радна тела ради разматрања и решавања појединих питања из његове надлежности. Савет може формирати и посебно тело састављено од представника Скупштине зграда и на седницама Савета расправљати о предлозима и сугестијама тог тела и доносити одлуке које су од интереса за грађане, а везане су за побољшање услова становања.

Члан 24.

Савету мандат престаје разрешењем пре истека времена на које је изабран, истеком рока на који је изабран или подношењем оставке.

Члан 25.

Савет може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран уколико не обавља поверене послове на начин предвиђен законом и другим прописима предвиђеним овим Статутом.

Предлог за разрешење Савета могу поднети председник Градске општине, члан Већа, одборник Скупштине градске општине, члан Савета Месне заједнице или 500 бирача.

Предлог се подноси Већу градске општине у писаној форми и мора бити образложен. Уколико је покренут предлог за разрешење, Веће може одбацити, одбити предлог или тражити од Савета Месне заједнице да у року од 15 дана одговори на примедбе за свој рад.

Након истека рока из става 4, Веће може, уколико утврди да су примедбе на рад Савета оправдане, донети одлуку да се на седници Скупштине градске општине предложи распуштање Савета Месне заједнице и изврши избор новог.

Радом Месне заједнице у случају из претходног става управља повереник Месне заједнице кога на ту функцију поставља Веће, а до избора новог Савета Месне заједнице у од стране Скупштине градске општине.

Члан 26.

Члану Савета месне заједнице престаје мандат:

 • Подношењем оставке
 • Опозивом
 • Ако му престане пребивалиште или боравиште на територији Месне заједнице
 • Ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 месеци
 • Смрћу

Члан 27.

Члан Савета може бити опозван:

 • Ако не врши функцију члана Савета (неоправдано изостаје са седница, ремети рад Савета, не сарађује са грађанима)
 • Ако учествује у незаконитом доношењу или извршавању одлука Савета
 • Ако не поштује одлуке Савета, односно не ради на спровођењу програма развоја и планова Месне заједнице
 • Ако Веће градске општине не прихвати извештај о пословању Месне заједнице због неправилности у раду члана Савета

Члан 28.

У случају престанка мандата појединих чланова Савета Месне заједнице пре истека времена за које су изабрани, нови чланови се бирају по процедури за избог чланова Савета.

Мандат новоизабраних чланова Савета из претходног става траје до истека мандата Савета Месне заједнице.

Члан 29.

Статут Месне заједнице усваја се већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Члан 30.

Статут Месне заједнице ступа на снагу по добијању сагласности Већа градске општине.

Акт о давању сагласности на предлог Статута Веће градске општине доставља Савету месне заједнице у року од 30 дана од дана пријема предлога Статута.

Уколико Веће у року из става 2 стави примедбе на предлог Статута, Савет је дужан да поступи по примедбама у року од 15 дана од дана достављања примедби.

Ако по истеку рока од 15 дана од дана достављања примедби Већа Савет Месне заједнице не поступи по њима, Веће може донети одлуку да се на седници Скупштине градске општине предложи распуштање Савета Месне заједнице и изврши избор новог.

У случају из става 4 овог члана, радом Месне заједнице управља повереник Месне заједнице кога на ту функцију поставља Веће, а до избора новог Савета Месне заједнице у Скупштини градске општине.

Члан 31.

Рад органа Месне заједнице је јаван.Председник Месне заједнице дужан је да о свом раду обавештава грађане Месне заједнице, Веће градске општине, Скупштину градске општине, према потреби, а најмање једном годишње.

Члан 32.

Веће градске општине врши надзор над радом Савета и председника Месне заједнице. Председник Месне заједнице је дужан да Већу и Скупштини градске општине достави писани извештај о раду и коришћењу средстава Месне заједнице, по усвајању завршног рачуна Месне заједнице.

У току године, на захтев Већа, извештај из става 2 председник је дужан да достави у року од 15 дана од дана пријема захтева.

IV  НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

Члан 33.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Градске општине учествују у одлучивању о пословима Градске општине:

 • стваривањем грађанске иницијативе,
 • на зборовима грађана,
 • и референдуму,

у складу са законом и овим статутом.

а) Грађанска иницијатива

Члан 34.

Грађани Месне заједнице путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење одређеног акта којим се уређују одређена питања из изворног делокруга Градске општине, а у складу са законом и Статутом општине.

За пуноважно покретање грађанске иницијативе потребан је потпис најмање 10% бирача који су уписани у бирачки списак на дан предаје иницијативе, ако законом или овим статутом није утврђен други број.

б) Збор грађана

Члан 35.

Збор грађана одлучује:

 • О утврђивању предлога за изјашњавање путем референдума
 • О иницијативи за доношење одлука о самодоприносу
 • О другим питањима у складу са законом и другим прописима предвиђеним овим Статутом

Члан 36.

Збор грађана разматра:

 • Питања из делокруга рада Скупштине општине за која се тражи изјашњавање на зборовима
 • Друга питања од непосредног заједничког интереса за грађане Месне заједнице

Члан 37.

Збор грађана коме присуствује најмање 10% грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их Општинској управи.

Органи и службе општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Члан 38.

Предлог за сазивање Збора грађана могу поднети:

 • Најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју Месне заједнице- Одборник у Скупштини општине
 • Савет Месне заједнице
 • Председник Скупштине општине

Члан 39.

Збор грађана сазива председник Месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе или лице овлашћено актом Месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, најмање 15 дана пре одржавања збора.

Члан 40.

Збор грађана отвара и његовим радом до избора радног председништва руководи председник Месне заједнице или најстарији одборник изабран на територији Месне заједнице који присуствује збору. Збору грађана председава радно председништво. Збор грађана пуноважно одлучује већином гласова присутних бирача.

в) Референдум

Члан 41.

Скупштина општине дужна је да распише референдум за територију целе Месне заједнице или њеног дела о питању које се односи на потребе, односно интересе становништва Месне заједнице.

Референдум о питању из става 1, који се расписује за територију Градске општине, Скупштина градске општине дужна је да распише на предлог који поднесе најмање 10% бирача са пребивалиштем на територији Градске општине, који су уписани у бирачки списак на дан предаје предлога за расписивање референдума, на начин утврђен законом и овим статутом.

Предлог из ст. 2 мора бити потписан од стране свих бирача – подносилаца предлога и оверен, у складу са законом.

Члан 42.

Поступак за расписивање референдума врши се у складу са одредбама Закона и Статута градске општине.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Овај Статут ступа на снагу по добијању сагласности Већа, а биће објављен на огласној табли Месне заједнице.

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ДР ИВАН РИБАР“

Број: __________ од ____________________

 

ПРЕДСЕДНИК                                           МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
______________________________